Warning: file_exists() [function.file-exists]: Unable to find the wrapper "https" - did you forget to enable it when you configured PHP? in /www/doc/www.advia.cz/www/plugins/system/plugin_googlemap3/plugin_googlemap3_helper.php on line 1232
Informační povinnost (GDPR)

Informační povinnost (GDPR)

Informace související s přijetím osobních údajů

Poskytovatelé služeb jakožto správci osobních údajů (advokáti, obchodní společnosti – kontaktní údaje správců jsou uvedeny v části Kontakty) se zavazují osobní údaje fyzických osob, které jim budou na základě smluvních vztahů poskytnuty, tyto údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii).

Správce osobních údajů poskytuje klientovi tuto informaci související s přijetím osobních údajů:

Právní základ pro zpracování
•    Smlouva o poskytování služeb
•    Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá z uzavřeného smluvního vztahu

Účel zpracování
Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem

Příjemci osobních údajů
•    Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
•    Poskytovatelé údržby informačního systému
•    Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů).

Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).